معرفی اساتید مرکز
:مدرسین و اساتید فعال در مرکز

سرکار خانم رقیه حاتمی باویلی:علوم و صنایع غذایی
جناب آقای مهدی خضرلو:علوم و صنایع غذایی
سرکار خانم مریم خوش منظر:علوم و صنایع غذایی
جناب آقای سید امیر سید مسلمی:علوم و صنایع غذایی
جناب آقای مهدی قره خانی:علوم و صنایع غذایی
جناب آقای محمود صوتی خیابانی:علوم و صنایع غذایی
سرکار خانم مریم زرین قلم مقدم:علوم و صنایع غذایی
جناب آقای صمد بدبدک:علوم و صنایع غذایی

جناب آقای سعید عبد حافظ:مدیریت صنعتی
جناب آقای مجید کریم زاده: مدیریت صنعتی 
جناب آقای داود یلدوغی:مدیریت صنعتی
  جناب آقای محمد رضا کوششی: مدیریت بازاریابی 

جناب آقای حمید عباسخانی:حسابداری
جناب آقای محمد حسن قزوینیان:اقتصاد
سرکار خانم ویدا یوسفی:زبان و ادبیات انگلیسی
جناب آقای محمد رضا حاجی احمد لوئی:مدیریت
جناب آقای پرویز اعوانی اسکویی:ریاضیات
سرکار خانم اسرا طریقیان:مدیریت کسب و کار
جناب آقای علیرضا اهنگرزاده مارالانی:فیزیک
جناب آقای محمد حسن علیزاد سرای:زبان و ادبیات فارسی
سرکار خانم نازیلا مهبد:روانشناسی
جناب آقای امیر ایزدیار:شیمی
حاج آقا میرجلیل حسینی مزرعه شادی:اصول فقه
سرکار خانم مریم عابدزاده:تربیت بدنی
جناب آقای مصطفی ماهی: کاربرد کامپیوتر
جناب آقای قادر عزیززاده: تاریخ اسلام
جناب آقای عادل رازقی فام: بهداشت محیط
سرکار خانم لیلا زنده دل:انقلاب اسلامی ایران


 
 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.