انجمن علمی دانشجوئی


  انجمن علمي پژوهشي مركز علمي كاربردي شيرين عسل در تيرماه سال 1387 با هدف ارتقاء سطح علمي دانشجويان ،كشف استعدادها واستفاده از نخبگان كار آفرين وغيره شروع به فعاليت كرد.

     *جلسات انجمن با انتخاب مسئولاني جهت چاپ نشريه با راي گيري اعضا آغاز شد كه دراين راي گيري هيئت موسس ، شوراي سردبيري انتخاب شده وبقيه ي اعضاء مسئوليتي رابا توجه به علاقه وسابقه كاري در بخش هاي مختلف نشريه برعهده گرفتند.

 از ديگر فعاليتهاي انجمن مي توان به برگزاري كارگاه هاي علمي _فرهنگي، ارائه مقالات تحقيقي ، تحليلي دانشجويان ، برگزاري مسابقات علمي و فرهنگي، شركت درهمايش هاي علمي چاپ نشريه فصلي برگزاري نمايشگاههاي كتاب در محل دانشگاه بازديد از نمايشگا ههاي علمي اشاره كرد    

 
لینک انجمن علمی استان
 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.