جمعه 28 آذر 1393
 
اخبار دانشگاه
پذيرش دانشجو بدون كنكور ترم بهمن 93
روز دانشجو
افتخار ديگر براي مركز آموزش علمي _كاربردي شيرين عسل
افتخار آفريني
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید و کارکنان
نمودار سازمانی
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
معاونت آموزشی - پژوهشی
برنامه درسی و مواد آزمون
تقویم آموزشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهش
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
انجمن علمی دانشجوئی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
 
    تعداد بازدید کنندگان :   6641   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.